GREVERUD SENTER

Hvor: Greverud, Oppegård
Hva: Detaljreguleringsplan
Størrelse: 19700 m² BRA
Status:  2.gangsbehandling mai 2016

Ca. 100 boliger, ny dagligvareforretning og utvidelse av sykehjem 7500 m². Greverud senter er lokalsenteret i Oppegård Syd og utvikles med torg og ny bro til jernbanestasjonen. Det er lagt stor vekt på å utvikle gode felles uterom med torget som en naturlig møteplass. Det ble forut for innlevert plan utarbeidet et planforslag for området der eksisterende senter ble erstattes av ny bebyggelse med all parkering under bakken. Planen inneholdt torg i to nivåer og signalbygg i hjørnet mot Skiveien. Endelig planforslag ble et redusert prosjekt og 1. byggetrinn med eksisterende senter beholdt.
Bebyggelsesstruktur  er organisert i forhold til  naturlige gangretninger  og med varierende høyder slik at  felles uteareal får  gode solforhold og oppholdskvaliteter. Flere av boligvolumene er terrassert med grønne tak og takterrasser. Det er lagt til rette opparbeiding av parsellhager på tak. Prosjektet har høye krav til kvalitet for  materialbruk i det offentlige rom med vann  innarbeidet som et  viktig miljøelement.