Illustrasjon av Ole A. Krogness

Illustrasjon av Ole A. Krogness

Illustrasjon av Bjørbekk & Lindheim

Illustrasjon av Bjørbekk & Lindheim

Oppdrag Skisseprosjekt

Oppdrags­giver Oppegård Kommune

Sted Greverud

År 2014

I forbindelse med reguleringsarbeidet på Greverud Senter utarbeidet kommunen som eier av byggefelt E et programprosjekt for ny sykehjemsutvidelse av Greverud sykehjem.

En utvidelse med 64 sykehjemsplasser fordobler sengekapasiteten til 128 plasser, dette medfører tilsvarende kapasitetsøkning av alle kategorier gjeldene: beboere, pårørende, ansatte, aktivitetstilbud, parkering, varelevering og transport. Det har vært viktig med en god organisering av bebyggelsen for å få en arealeffektiv og rasjonell utnytting/bruk av fellesfunksjoner, drift og transportlinjer.

Foruten 64 pasientplasser ble det også tilrettelagt for tilsammen 18-20 omsorgsboliger, dagsenter og en ny sentral adkomst for hele det samlede anlegget.

Byggefelt E har en sterkt kileformet tomteform med snittbredde på 30 m og en lengde på 145 m innenfor reguleringsplanens byggegrenser. Bebyggelsen er tenkt som en tilleggende fløy som strekker seg langs hele østsiden av eksisterende sykehjem for optimal nærhet og samordning. Person- og kjøreadkomst er foreslått etablert som et felles mottaks- og publikumssenter, med en sentral hovedinngang som tar i mot og fordeler trafikken til/fra og i mellom avdelingene i anlegget. Fellesfunksjonene er lagt sentralt og betjener interne desentraliserte funksjoner og avdelinger for alle plan.